top of page

Algemene Voorwaarden (Conditions en Francais ici)

Iedere aan-verkoop wordt gedaan onder onze algemene voorwaarden. Deze worden geacht gekend te zijn bij het sluiten van de (ver)koop. 

Iedere aan-verkoop wordt gedaan onder onze algemene voorwaarden. Deze worden geacht gekend te zijn bij het sluiten van de (ver)koop. 

Art. 1. Toepassingsgebied 

 • Onderhavige aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (o.a. niet limitatief: bestellingen, bestelbonnen, in offertes beschreven opdrachten, facturen, werkopdrachten, overeenkomsten, leveringen, diensten, enz., …) aangegaan met of uitgevoerd door DE WOLF-HERREMAN, die eerstgenoemde - verder de aannemer genoemd - in opdracht van tweede genoemde - verder de opdrachtgever en/of klant genoemd - zal uitvoeren, met uitsluiting van de aankoopvoorwaarden van de koper. 

 • Deze algemene aannemingsvoorwaarden gelden voor overeenkomsten die betrekking hebben op het uitvoeren in opdracht van de opdrachtgever op welke wijze dan ook, van werken of leveringen van goederen, eventueel gepaard gaande met het ontwerp van deze werken en goederen of het verstrekken van andere diensten, ook als de aannemer een deel of het geheel van de grondstoffen of materialen verschaft. 

 • Door zijn bestelling erkent de opdrachtgever kennis te hebben genomen van onze algemene aannemingsvoorwaarden en deze te aanvaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk mits onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

 • De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst mee. 

 • De Klant dient zelf al de wettelijke, administratieve en reglementaire voorschriften te respecteren en te vervullen en dient daarbij te beschikken over al de nodige vergunningen m.b.t. de uit te voeren werken (o.a. niet-limitatief: milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning, …). 

 • De uit de overeenkomst tussen De Wolf-Herreman en de Klant voortvloeiende rechten en plichten kunnen noch geheel noch gedeeltelijk worden overgedragen, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van DE WOLF-HERREMAN.
   

Art. 2. Studies, prijsopgaven en overeenkomsten

 • Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door deze algemene aannemingsvoorwaarden die van rechtswege deel uitmaken van de overeenkomst en die van rechtswege de toepassing van de algemene voorwaarden van de klant uitsluiten.

 • Studies, tekeningen, plannen, ontwerpen en andere documenten ter beschikking gesteld van de Klant, blijven eigendom van De Wolf-Herreman. DE WOLF-HERREMAN behoudt zich het recht voor deze zonder toelating van de Klant voor eender welke andere doeleinden/projecten te gebruiken. Zij mogen door de Klant niet aan derden worden overgemaakt, noch ter inzage worden aangeboden, noch gekopieerd worden, op straffe van een schadevergoeding van 15 % van het volledige contractueel verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van DE WOLF-HERREMAN om een hogere schadevergoeding te vorderen, indien een grotere effectieve schade kan worden aangetoond.

 • Behoudens andersluidende bepalingen gelden onze prijsopgaven gedurende 30 dagen. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij (begin van) uitvoering.

 • Alle eenheidsprijzen vermeld op de offertes/bestelbonnen/werkbonnen,.. zijn exclusief B.T.W. Samengestelde prijsopgaven verplichten DE WOLF-HERREMAN geenszins tot het verrichten of leveren van een gedeelte van het werk, dienst of goed tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 • In onze offerten zijn de hoeveelheden slechts bij benadering gegeven. Aldus behouden wij ons het recht om de hoeveelheden bij effectieve uitvoering van de werken aan de werkelijkheid te toetsen en de werkelijk uitgevoerde werken in rekening te brengen. Een offerte is altijd een raming van de opgegeven werken. Wanneer de Klant verzoekt dat DE WOLF-HERREMAN meerwerken zou uitvoeren, aanvaardt deze dat de meerwerken niet zijn inbegrepen in de offerte en aldus bijkomend gefactureerd zullen worden.

 • Op onze offerte wordt steeds boven het aantal werkelijke m² van het afgewerkt product een hoeveelheid voorzien voor versnij. Deze voorziene hoeveelheid tegels, klinkers, matten, enz... voor versnij wordt gerekend aan de zelfde samengestelde eenheidsprijs incl. plaatsing tenzij anders vermeldt op de offerte. Geleverde materialen op de werf dienen integraal betaald te worden aan deze afgesproken prijs. Er worden bijgevolg geen materialen in mindering gebracht van deze eenheidsprijs op het einde van de werkzaamheden.

 • Verder worden bijkomende toeslagen gerekend door de leverancier op ons beurt doorgerekend aan de eindklant.

 • In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit een verkeerde opgave van maten of afmetingen van de opdrachtgever.

 • Elke verandering door de opdrachtgever aangebracht aan de oorspronkelijke bestelling na onze prijsopgave, zal enkel gebeuren mits akkoord over de door ons geformuleerde en eventueel gewijzigde voorwaarden o.a. m.b.t. de prijs, de betalingsvoorwaarden, uitvoeringstermijnen, enz.

 • De beschrijving en de eigenschappen van de producten worden ter informatie meegedeeld en kunnen in gezamenlijk overleg gewijzigd worden, in functie van de vereisten van een goede plaatsing.

 • Conform de wettelijke bepalingen is het de taak van de opdrachtgever te zorgen voor de aanstelling van een veiligheidscoördinator en de nodige vergunningen te bekomen. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator, boven op de wettelijke bepalingen, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Zij zullen worden doorgerekend aan de opdrachtgever.

 • Zelfs ingeval van een absoluut forfait mogen wij de wijzigingen of bijwerken die bevolen worden door de opdrachtgever en de ervoor verschuldigde prijs, bewijzen met alle middelen van recht, inbegrepen een onbetwist gebleven orderbevestiging van onzentwege.

 • Wanneer een contract afgesloten wordt op basis van forfaitaire prijzen, zal er toch een verrekening plaatsvinden wanneer: de uitvoering gewijzigd wordt de plannen en/of meetstaten waarop de forfait gebaseerd is, fouten bevatten.

 • Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de opdrachtgever mogen zij niet misbruikt worden noch door de opdrachtgever noch door derden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze wordt forfaitair vastgesteld op 15% van de aannemingssom onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggeven.

 • Onze firma houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, sociaal media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, enz.

 • Als DE WOLF-HERREMAN op vraag van de klant de uitgereikte factuur dient te hermaken (vb. ander facturatieadres) kan een administratiekost van € 75 aangerekend worden.

Alle taksen en heffingen van om het even welke aard zijn ten laste van de Klant. Indien op vraag van de Klant BTW-afwijkingen worden toegestaan die nadien na controle verkeerd blijken te zijn, zal de Klant tussenkomen in betaling van de niet geheven BTW en de eventuele bijkomende boete en rente opgelegd door de bevoegde overheid.

 

Art. 3. Prijzen

 • De prijzen zijn opgemaakt aan de hand van de gegevens die in ons bezit waren bij het opmaken van de offerte: plannen, lastenboek, gedetailleerde meetstaat, samenvattende meetstaat, gegevens bezorgd door klant en eventuele uitvoeringstermijnen,…

 • Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere taksen. De BTW, andere heffingen en lasten, alsook hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.

 • Onze prijzen zijn algemeen voor herziening vatbaar wanneer er buiten onze wil en bij consequente prijsverhoging door derde toeleveranciers voor de leveringsdatum zal dit van rechtswege een herziening teweegbrengen van de prijzen vermeld in de overeenkomst. Deze herzieningen worden in samenspraak met de klant toegepast of de klant krijgt op dat ogenblik vrije keuze om de materialen aan te passen zodat geen van beide partijen hier nadeel van kan ondervinden.

 • Wanneer een contract afgesloten wordt op basis van forfaitaire prijzen, zal er toch een verrekening plaatsvinden wanneer:

o    de uitvoering gewijzigd wordt.

o    de plannen en/of meetstaten waarop het forfait gebaseerd is, fouten bevatten.

 • Wij behouden ons het recht voor onze prijzen te herzien en aan te passen wanneer de contractuele uitvoeringstermijn buiten onze wil dient aangepast te worden en dit voornamelijk om de begeleidingskosten, werfinstallaties e.d. te recupereren.

 • Alle zaken die niet uitdrukkelijk vermeld zijn in onze offertes zijn niet in onze prijs inbegrepen.

 • Voor de facturatie in regie worden de werkuren geteld vanaf het verlaten door de arbeiders van het werkhuis, tot hun terugkeer aan het werkhuis. De verplaatsingskosten zijn niet in de uurlonen begrepen en worden afzonderlijk aangerekend ( = kilometervergoeding) tenzij anders vermeldt.

 • Deelnemingsbijdragen in prorata-(kosten)rekening zijn niet in onze prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in onze offerte.

Huur van goederen en materieel

 • Als de factuur of de offerte betrekking heeft op huur van goederen en/of materieel, dan blijft het gehuurde materiaal de eigendom van DE WOLF-HERREMAN. Bij vaststelling van gebreken aan het gehuurde materiaal dient de huurder DE WOLF-HERREMAN hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te brengen. 

 • Gedurende de volledige huurperiode zal de Klant instaan voor een perfect onderhoud, de vereiste periodieke keuringen en het nazicht op defecten van het gehuurd goed, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen wordt. De kostprijs hiervan valt ten laste van de Klant. 

 • De Klant dient zich te verzekeren tegen het risico van diefstal en beschadiging van het gehuurd goed. Bij diefstal of beschadiging kan enkel de Klant verantwoordelijk gesteld worden voor alle schadekosten.

 

Art. 4. Uitvoering, levering, termijnen en aanvaarding

 • De leverings- of uitvoeringstermijn in de offerte, de orderbevestiging of enig ander contractueel document is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, louter een inschatting en dus niet bindend voor ons. De klant erkent dat de naleving van die leverings- of uitvoeringstermijn afhangt van de tijdige ontvangst van de grondstoffen, goederen en diensten van onze leveranciers, van de noodzakelijke informatie van de klant, de weersomstandigheden, de onvoorziene zaken op werven, eventuele meer werken, de hoeveelheid aanvaarde opdrachten die werd geplaatst, enz... Daarom hebben wij het recht om te allen tijde die leverings-of uitvoeringstermijn aan te passen zonder dat dit de klant recht geeft op enige schadevergoeding of welk danige compensatie ook. 

 • Vertraging in de levering of de uitvoering kan ook nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst in ons nadeel, tenzij in geval van opzet of zware fout in onzen hoofde. 

 • Elke vertraging in de uitvoering, waarvan wij kennis zouden krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de klant. 

 • Wijzigingen in de bestelling of de opdracht door de klant hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leverings- of uitvoeringstermijn vervalt. 

 • De planning en uitvoering van de werken, bestellingen en leveringen geschieden pas na betaling van het eventueel contractueel bedongen voorschot en nadat de Klant zijn verplichtingen krachtens en uit de overeenkomst en deze Voorwaarden volledig is nagekomen. 

 • Als er uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal dit worden vastgelegd in een schriftelijk akkoord dat door beide partijen wordt ondertekend. Handgeschreven data op de offertes, mails, enz., … worden niet aanvaard al zijnde een door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen uitvoeringstermijn. 

 • De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in werkdagen. Als werkdagen worden niet aangerekend, de zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken. 

 • Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, en die onvermijdbaar zijn, die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Ze geven de aannemer het recht de herziening, schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vragen.
  Als zij de aannemer dwingen de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd nodig voor het weer opstarten van de werken, dewelke minstens 5 werkdagen bedraagt. 

 • Ingeval van overmacht behouden wij ons het recht om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de bestelling en/of opdracht, het onderhoud of de herstelling volledig of gedeeltelijk niet uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen. Overmacht omvat niet limitatief o.m. staking, lock-out, oorlog, mobilisatie, blokkade, opstand, epidemieën, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffingen, schaarste van transportmiddelen of grondstoffen, iedere oorzaak die de regelmatige levering door onze leveranciers verhindert, en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen, alsook alle gelijkaardige gebeurtenissen die onze onderneming dan wel haar onderaannemers of leveranciers zouden ondergaan.’’ 

 • Alle uitvoerings- en leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt. Vertraging van de levering geeft de opdrachtgever geen automatisch recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient de aannemer in elk geval een bijkomende termijn van 30 werkdagen te gunnen na de uiterste contractueel overeengekomen termijn en dit na ingebrekestelling.
  Ingeval niet-levering of laattijdige levering te wijten is aan de niet-levering van onze leveranciers ziet de opdrachtgever af van elk verhaal ten opzichte van de aannemer. Dit is naast de normale gevallen van overmacht tussen partijen een contractueel geval van overmacht 

 • Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de opdrachtgever of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de opdrachtgever werken, is de opdrachtgever voor de resterende werkdagen een vergoeding verschuldigd van 20% op de gemiddelde kostprijs per dag van de uitgevoerde werken, onverminderd ons recht een hogere schadevergoeding te eisen wanneer dit kennelijk ontoereikend is en mits bewijs. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. 

 • Wanneer de opdrachtgever zich niet houdt aan de verplichtingen in het contract, behoudt de aannemer zich het recht voor het werk stil te leggen en dit zonder voorafgaande verwittiging. De op dit ogenblik uitgevoerde werken zullen dan gefactureerd worden en deze gelden zijn onmiddellijk opeisbaar. 

 • Bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteit--- of handelsinlichtingen over, van de klant, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst te schorsen, totdat er behoorlijke waarborgen worden gegeven, bij gebreke waarvan wij het recht hebben de overeenkomst te annuleren, het al uitgevoerde gedeelte te factureren, zonder dat wij tot enige schadeloosstelling gehouden zijn. 

 • Met uitzondering van andersluidende overeenkomst, wordt overeengekomen dat als binnen de 8 dagen na het beëindigen der werkzaamheden geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de werken geacht moeten worden definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. 

 • Verdere werken door andere ambachtslieden aan, onder of boven de door ons uitgevoerde werken, mogen slechts gebeuren na aanvaarding door onze werken, wat inhoudt dat een eventuele bescherming hiervan door de opdrachtgever dient te worden voorzien. 

 • De Klant staat in voor de goede bereikbaarheid van de werf in normale werfomstandigheden. Tijdens de uitvoering van de werken en de levering van de goederen, is iedere Klant gehouden om kosteloos nutsvoorzieningen, zoals water, elektriciteit en andere vereiste bouwplaats voorzieningen, ter beschikking te stellen. Eveneens dienen de aangestelde van DE WOLF-HERREMAN werfafval te kunnen deponeren op last van de klant.
   

Art. 5. Schorsing - Ontbinding - Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst

 • DE WOLF-HERREMAN heeft het recht om zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst elke overeenkomst met de Klant als ontbonden te beschouwen lastens de Klant en alle leveringen en diensten te staken, alleszins te schorsen, op risico en voor rekening van de Klant, met terugname van de geleverde goederen en onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen, in geval van:

  • Niet-naleving door de Klant van deze Voorwaarden; of

  • Faillissement van de Klant of het instellen van een vordering tot faillietverklaring tegen de Klant;

 • DE WOLF-HERREMAN behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst elke overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang te ontbinden en alle leveringen en diensten te staken, alleszins te schorsen, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant, in geval van:

  • Overmacht in hoofde van DE WOLF-HERREMAN, zelfs als de situatie van overmacht slechts tijdelijk is; of

  • De bestelde goederen niet langer in de handel verkrijgbaar zijn.

 • Onverminderd de overige rechten van DE WOLF-HERREMAN, zal in geval van ontbinding van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, de Klant steeds gehouden zijn tot vergoeding van de al geleverde goederen en diensten tot op datum van ontbinding.

 • In geval van schorsing van de overeenkomst door DE WOLF-HERREMAN overeenkomstig het voorgaande, bepaalt DE WOLF-HERREMAN zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is (o.a. niet limitatief omwille van opgelopen vertraging). Wanneer de schorsing te wijten is aan een fout of nalatigheid van de Klant, zal de Klant de schade vergoeden die DE WOLF-HERREMAN hierdoor zou lijden (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse schade).

 • In geval een overeenkomst voorafgaandelijk aan de uitvoering eenzijdig door de Klant wordt verbroken, zelfs gedeeltelijk, om welke reden dan ook, is deze aan DE WOLF-HERREMAN een forfaitaire verbrekingsvergoeding verschuldigd van 30 % van het volledige contractueel verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van DE WOLF-HERREMAN om de gedwongen uitvoering in natura te vorderen of een hogere schadevergoeding te vorderen, als een grotere effectieve schade kan worden aangetoond.

Art. 6. Betalingen

 • De betaling zal met uitzondering van andersluidende bepalingen in onze prijsaanbiedingen, geschieden als volgt:

  • 10% Bij ondertekening van deze overeenkomst.

  • 30% Bij de aanvang van de productie en/of bestelling van de materialen.

  • 30% Bij de aanvang van de werken, prestatie(s), de aanvoer van materiaal op de bouwplaats, ...

  • Afhankelijk van de omvang van de werken, zal er verder gewerkt worden met tussentijdse facturatie zodat elk afgewerkt onderdeel kan gefactureerd worden bij afwerking.

Bij grotere projecten zullen eventuele tussentijdse facturen verder wekelijks worden opgestuurd op basis van de vorderingen, geleverde materialen op de bouwplaats moeten in aanmerking komen om opgenomen te worden in de vorderingen (Vordering staten). Bij substantiële levering van goederen op de werf, behoudt DE WOLF-HERREMAN zich het recht voor om deze goederen onmiddellijk afzonderlijk aan te rekenen.

 

 • Particulieren: De facturen zijn contant betaalbaar of indien anders vermeld op de factuur vóór de vervaldatum. Het bedrag van onze facturen is steeds betaalbaar op onze maatschappelijke zetel en zonder korting of door middel van een overschrijving op het rekeningnummer vermeldt op de facturen.  Vanaf de vervaldag en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist, worden zij vermeerderd met een interest aan 10% en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het te betalen bedrag met een minimum van 125€.  Bij gebreke aan betaling zijn wij niet gehouden om prestaties te verrichten, noch om termijnen te respecteren. Alle juridische kosten om betaling af te dwingen kunnen bij de openstaande schuld gevoegd worden. Eventuele toegestane commerciële of financiële kortingen zijn enkel geldig wanneer alle facturen correct en tijdig betaald zijn.

 • Bedrijven: Dezelfde voorwaarden gelden als bij particulieren en hierboven op zijn volgende voorwaarden van toepassing:
  Elke ingediende vordering staat wordt als goedgekeurd beschouwd voor facturatie indien er binnen de 5 werkdagen geen schriftelijke opmerkingen in ons bezit zijn. De facturen zijn binnen een termijn van 1 maand na hun factuurdatum te betalen. Het bedrag van onze facturen is steeds betaalbaar op onze maatschappelijke zetel en zonder korting of door middel van een overschrijving op het rekeningnummer vermeldt op de facturen. Vanaf de vervaldag en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist, worden zij vermeerderd met een interest aan 10% en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het te betalen bedrag met een minimum van 125€.  Bij gebreke aan betaling zijn wij niet gehouden om prestaties te verrichten, noch om termijnen te respecteren. Alle juridische kosten om betaling af te dwingen kunnen bij de openstaande schuld gevoegd worden.

Algemeen: Protesten van facturen geschieden uitsluitend door schriftelijke en aangetekende zending binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur en met vermelding van de factuurdatum en het factuurnummer. Betaling door middel van een wissel levert geen schuldvernieuwing op. Alle kosten, intresten en agio’s zijn steeds ten laste van de opdrachtgever. In geval van niet tijdige betaling brengt het onbetaald gedeelte van het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op overeenkomstig artikel 5 van de wet van 02.08.02 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De forfaitaire schadevergoeding bedraagt 10 % met een minimum van € 125. Voor facturen beneden de € 125 wordt een vast recht van € 25,00 voor administratiekosten in rekening gebracht. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet begrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en zullen afzonderlijk worden aangerekend. Deze vergoeding brengt vanaf de aangetekende ingebrekestelling van rechtswege dezelfde conventionele rente op van 10 % per maand of gedeelte van een maand. Met uitzondering van andersluidend schriftelijk akkoord is onderhavig beding tevens van toepassing bij toekenning van termijnen van respijt of afbetalingstermijnen. Het niet betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en plaatsing stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven opdrachtgever. Bij de betaling mogen geen bedragen afgehouden worden als waarborg. Indien uitdrukkelijk een waarborg werd overeengekomen, wordt deze gegeven door een bankgarantie of een borg afgeleverd door een borgstellingsfonds en dit te belopen van maximaal 5% van de totale aannemingssom. 50 % van deze waarborg komt vrij na het beëindigen van de werken en 50% maximaal 6 maanden later. Het uitblijven van betaling op de vervaldag van één factuur zal ook van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het verval van eventueel toegestane kortingen of betalingstermijnen met zich meebrengen, alsook de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog aan DE WOLF-HERREMAN verschuldigde facturen / sommen. Bij laattijdige betaling zal DE WOLF-HERREMAN de mogelijkheid hebben om alle uitstaande bestellingen te schorsen of te annuleren (onder voorbehoud van alle rechten en vorderingen) en om alle prestaties voor deze Klant te schorsen, lastens en op risico van de Klant (ongeacht of deze voortvloeien uit voorgaande of latere overeenkomsten) en deze pas te hervatten vanaf de regularisatie van de betaling. In voorkomend geval heeft DE WOLF-HERREMAN ook het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden lastens te Klant, onverminderd haar recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

Art. 7. Klachten

De Klant is verplicht de inhoud van de levering en van de factuur onmiddellijk na te zien bij de ontvangst.

 • De opdrachtgever dient alle zichtbare gebreken en afwijkingen ten aanzien van het bestelde aan ons te melden binnen de acht dagen na de levering en/of plaatsing per aangetekend schrijven. Na deze datum zijn wij niet meer aansprakelijk en worden geen terugnamen meer aanvaard.

 • Naast de gevallen die ressorteren onder de tienjarige aansprakelijkheid, wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken een waarborg gegeven van 6 maanden voor lichte verborgen gebreken. Deze waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.

De waarborg dekt evenwel niet:

 • Verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;

 • De schade veroorzaakt door overmacht;

 • Een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de opdrachtgever of zijn aangestelde;

 • Vorst- of vochtschade.

De aannemer zal in geen geval tot vrijwaring voor verborgen gebreken gehouden zijn wanneer de leveringen en/of uitgevoerde werken niet integraal betaald zijn volgens de geldende betalingsvoorwaarden.

De vrijwaringsplicht van de aannemer met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van de leveranciers van de goederen.

Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan door de opdrachtgever aan de aannemer te worden meegedeeld bij aangetekend schrijven. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven.

In elk geval dient elke op verborgen gebreken gesteunde vordering, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen de 6 maanden na de aanvaarding der werken.

 • Worden niet als niet-conform of als een zichtbaar of verborgen gebrek beschouwd: lichte kleur- of textuurverschillen, het verkleuren van het hout of het lakwerk, … enz.

 • De volgende situaties kunnen geen aanleiding geven tot enige klacht of recht geven op enige schadevergoeding: Afwijkingen in kleur, hardheid, glans, dichtheid, gewicht en maat; de in het concept, aanbieding, prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten.

 • Natuursteen, hout, ... worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Hun oorsprong en kleur worden bepaald door het monster, dat slechts als benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering kunnen geëist worden. Kleurafwijkingen, structuur, ...  Kunnen nooit aanleiding geven tot klacht.

 • Gegronde klachten zullen binnen een redelijke uitvoeringstermijn worden opgelost of hersteld. 

Art. 8. Overdracht van risico's

Alle goederen worden op risico van de aannemer tot de werf gebracht. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige en droge manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

De overdracht der risico's bedoeld in de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek gebeurt naarmate de werken uitgevoerd worden, of de materialen geleverd worden.

 

Art. 9. Eigendomsvoorbehoud

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst onze eigendom en is de opdrachtgever er slechts de houder van. Wij mogen ze zonder toestemming van de opdrachtgever weer losmaken en terugnemen en de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van onze schade. Dit recht vervalt, en de eigendom gaat definitief over wanneer de opdrachtgever al zijn schulden aan ons gedelgd heeft.

Bij een beroep op het recht op terugneming mogen wij de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van onze schade.

Als het eigendomsvoorbehoud wordt uitgeoefend per aangetekend schrijven wordt de opdrachtgever geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan.

 

Artikel 10 - Geschillen

Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Voor de geschillen inzake de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de aannemer bevoegd.

Alle geschillen tussen de Klant en DE WOLF-HERREMAN, die niet minnelijk kunnen worden geregeld, zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de bovenvermelde rechtbanken behoren.

bottom of page